CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

12/14/2021 11:01:05 AM

A. Chức năng:

1. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thông tin - thư viện phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và người học trong Trường;

2. Quản lý, điều hành hệ thống mạng, website  phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Nhà trường.

B. Nhiệm vụ:

1. Thực hiện chức năng tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thông tin - thư viện:

a) Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Hồng Đức; tổ chức điều phối toàn bộ hệ  thống thông tin - thư viện trong Trường.

b) Bổ sung, phát triển tài nguyên thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường;

Tiếp nhận luận văn, luận án, kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên, giảng viên của Trường; xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu, học liệu, tài nguyên học liệu mở.

c) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, quản lí tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện phù hợp với quy định của Nhà trường và quy định của pháp luật.

đ) Tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc, tạo môi trường học tập suốt đời trong toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và người học trong Trường.

e) Tổ chức các dịch vụ hội nghị, hội thảo, cung cấp tin, các dịch vụ thư viện khác theo yêu cầu của người dùng tin nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện.

g) Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiến tiến vào công tác thông tin, thư viện.

h) Liên kết, hợp tác với các thư viện trong và ngoài nước trong hoạt động trao đổi, bổ sung tài liệu, chia sẻ nguồn lực thông tin.

i) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

k) Tổ chức quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản kiểm kê định kì vốn tài liệu, cơ sở vật chất, kỹ thụât và tài sản khác của Trung tâm Thông tin - Thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

l) Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi thông tin, tư liệu, dữ liệu với các thư viện trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hoá công tác thông tin - thư viện.

2. Thực hiện chức năng quản lý hệ thống website và phần mềm Thư viện của đơn vị.

m) Thực hiện các báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu của Hiệu trưởng, UBND tỉnh Thanh Hoá và các Bộ, Ngành có liên quan.

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện  đề án, dự án đầu tư xây dựng thư viện hiện đại, các đề án, dự án,  phục vụ yêu cầu phát triển của Nhà trường.

b) Quản lý, điều hành và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng nội bộ, dịch vụ internet.

c) Lập kế hoạch duy trì, phát triển hệ thống mạng, các ứng dụng và dịch vụ trên mạng, website để phục vụ hiệu quả các hoạt động của Nhà trường.

d) Hướng dẫn từng cá nhân trong đơn vị thực hiện đúng quy định quản lý và cập nhật thông tin trên Website và trang thông tin của đơn vị./.