Địa chí Thanh Hóa tập 1

11/29/2022 2:50:24 PM
Media/2024_tttv.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/upload-2021-10-18-1-8-49-20221129024934-e.png

Địa chí Thanh Hóa được biên soạn nhằm giới thiệu những tri thức chủ yểu, toàn diện về thiên nhiên, con người lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hỏa, xã hội, v.v... của Thanh Hóa. Những tri thức đó đã được hình thành, phát triển và một phần đã được viết thành văn từ ngày thành lập Tỉnh xa xưa đến nay. Nêu được những bài học kinh nghiệm lịch sử, những thành tựu (đặc biệt thành tựu từ sau Cách mạng Tháng Tam) chủ yếu của mỗi ngành, những đặc thù và truyền thống của nhân dân các dân tộc Thanh Hóa.

Tập tin đính kèm

Tin liên quan