DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM TT - TV

12/14/2021 11:01:36 AM

TT

Họ và Tên

Ngày sinh

Điện thoại

Email

Chức vụ

1

Lê Thanh Thủy

19/8/1975

0936660295

lethanhthuy@hdu.edu.vn

2

Trần Minh Ngọc

24/6/1966

0981237788

tranminhngoc@hdu.edu.vn

PGĐ

3 Trịnh Thanh Sơn 02/12/1979  0912.275.275 trinhthanhson@hdu.edu.vn

        PGĐ

4

Trịnh Kiều Hưng

29/12/1983

0866726625

trinhkieuhung@hdu.edu.vn

Tổ trưởng

5

Phùng Thị Minh Hương

08/08/1980

0982522026

phungthiminhhuong@hdu.edu.vn

Tổ trưởng

6

Nguyễn Văn Tuấn

05/01/1975

0398940783

nguyenvantuan@hdu.edu.vn

TVV

7

Nguyễn Thị Nhung

13/10/1976

0973548828

nguyenthinhungtv@hdu.edu.vn

CV

8

Nguyễn Thị Sâm

02/12/1977

0399159636

nguyenthisamtv@hdu.edu.vn

CV

9

Nguyễn Thị Hồng Vân

10/10/1985

0988997298

nguyenthihongvan@hdu.edu.vn

TVV

10

Cao Thị Cẩm Lệ

12/4/1981

0931399668

caocamle@hdu.edu.vn

CV

11

Nguyễn Thị Thùy Liên

25/02/1984

0977636234

nguyenthithuylientv@hdu.edu.vn

TVV

12

Nguyễn Thị Loan

24/3/1984

0975123334

nguyenthiloantv@hdu.edu.vn

TVV

13

Nguyễn Thị Thu Trang

06/01/1984

0973180012

nguyenthithutrang@hdu.edu.vn

TVV

14

Lê Thị Thanh Mai

06/10/1984

0984332775

lethithanhmai@hdu.edu.vn

CV

15

Lường Thị Hà

15/5/1986

0398598204

luongthiha@hdu.edu.vn

CV

16

Lê Thị Tuyết

01/12/1986

0352168365

lethituyettv@hdu.edu.vn

TVV

17

Ngô Thị Phượng

23/9/1987

0865567538

ngophuong@hdu.edu.vn

TVV

18

Hà Thị Huệ

05/06/1993

0982122838

hahue@hdu.edu.vn

CV